Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında


2011-2012 öğretim yılında öğretime başlayan bölümümüzün amacı Alman ve Türk kültürü arasında bilimsel anlamda bir köprü kurmaktır. Bunun için Alman kültürünü, felsefesini yansıtan klasik eserleri incelemek ve çözümlemek suretiyle çalışmalar yapılır. Önde gelen şair ve yazarların eserleri üzerinde Alman ruhunun özü ortaya çıkarılır. Filoloji biliminin sistematiğine uygun olarak, Alman Dili ve Edebiyatı başlangıcından günümüze kadar yazılı eserler üzerinde araştırılır. Alman dilinin yüzyıllar boyunca geçirdiği evreler dilbilimsel yöntemlerle öğretilir. 

Alman dilinin tarihsel gelişimi içinde nasıl bir yol aldığını anlatmak için kültür tarihiyle bağ kurulur. Dil, hem zaman içindeki türlü kullanılma biçimleri ve bunların ardındaki dünya görüşleriyle birlikte ele alınır.  

Bölümümüze yeni kayıt olan öğrenciler, akademik yıl başlangıcında Almanca yeterlik sınavına girmektedir. Yeterlik sınavını başaramayan öğrenciler, bir akademik yıl boyunca (15+15=30 hafta), haftada 24, toplamda 720 saatlik, Almanca hazırlık dersi alır. Söz konusu hazırlık kursu, bölümümüz tarafından verilmektedir. Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan öğrenciler, dört yıllık lisans eğitimine başlar. 

Ayrıca Bölüm öğrencisi 4 yıl boyunca süren lisans eğitimi boyunca 40 kredilik B1+ düzeyinde İngilizce / Fransızca eğitimi, A1+ düzeyinde Fransızca, İspanyolca, Rusça, Japonca, İngilizce ve İtalyanca dillerinden birisini ya da ikisini öğrenir. Bunun yanında Almanca ya da İngilizce dillerinin birinde izlenebilecek uzmanlık alanı, turizm ve bilimsel araştırma ve ekin derslerini içeren 16 kredilik çok dil seçenekli zorunlu seçmeli dersler de alırlar.

 

YETERLİLİKLER

1. Yabancı dil ve yazın becerilerinin gerekli olduğu kamu ya da özel sektöre ait yüksek derecede sorumluluk isteyen görevler için uygun beceri ve donanımları vermek: Öğrenciler, dilin ustalıkla kullanımını, araştırma ve iletişim becerilerini, iyi bir genel kültürü, geniş ve açık bir düşünce yapısını ve eleştirel bir yargıyı gerektiren tüm iş alanlarına hazırdırlar. Tercümanlık ve çeviri yapmasını bilirler. 

2. Üst düzeyde dil ve edebiyat öğretimini gerçekleştirmek: Amaç ne olursa olsun, dil öğrenimi yapan kişi öğrendiği dil ya da dillerin dilbilgisi kurallarını, sözdizim yapılarını bilir ve bunları başkasıyla iletişim kurarken hızlı ve ustalıkla kullanır. Akıcı ve net bir biçimde aksansız konuşur. Yazınsal bilgi ve becerileri edinmiştir, bunları kendi düşünce ve amaçları doğrultusunda kendine özgü bir biçimde anlatmasını ve bunlar hakkında fikir alışverişini bilir. 

3. Öğrencinin özellikle öğrenim gördüğü alanda bilgilendirmeye, açıklamaya ve eleştiriye yönelik yazılı ve sözlü metinleri kaleme almak, hazırlamak ve sunmak: Farklı metin tipleriyle ilgili kurallara, asıl amaca, imla, gramer, sözdizim ve noktalama kurallarına, sözlü bir sunumun gerekliliklerine, uygun ve zengin bir sözcük dağarcığı ilkelerine uyarak, okuyucu ya da dinleyiciyi hoşnut bırakacak söylem ve metinleri oluşturur. 

4. İş pazarındaki rekabet gücünü artıracak özel alan diline ait dilsel becerileri kazandırmak ve gittikçe yaygınlaşan çok dilliliği desteklemek: İçinde bulunulan koşullar, ülkenin çıkarları, kültürel ve ekonomik yapısı ve dünyanın siyasi ve ekonomik seyrine uygun olarak, öğrenciler öğrenim gördükleri yabancı dilin dışında en az ikinci bir yabancı dili yetkin olacak seviyede öğrenirler. Farklı alanlardaki iş pazarına uygun donanımla mezun olurlar. Yabancı dil ya da dilleri turizm, pazarlama, bankacılık ve finans, uluslar arası ilişkiler ve iletişim gibi alanlarda kullanırlar ve gerekli terminolojiye sahiptirler.

5. Farklı kültürleri ve yapıtlarını okuyan ve izleyen etkin okurlar yaratmak: Öğrenciler, öğrenim ve edinimleri sayesinde yorumlarını oluştururlar, düşünce ve duygularını ayrıntılarıyla yazar ve etkili konuşurlar. Yazın, dil ve imgeleme önem vererek, dil ve yazın tutkunu olurlar. Yazının, duyguların dile getirilmesinde, imgelemin eğitilmesi ve gelişmesinde ne kadar önemli olduğunun ayrımındadırlar. Estetik ve etik değerin yargılanmasında kapasitelerini geliştirirler. Temel bir hak olarak dilin insancıl amaçlara yönelik etkin kullanımına, okur ve geleceğin yazarı olarak, kültür yaşamına hazırlanmaya önem verirler. Yazını, çok kültürlülük ve farklı kültürlerin dile getirilmesi olarak algılarlar. 

6. Eğitimin tüm alanlarında görev alacaklar için sözlü ve yazılı öğretim formasyonu kazandırmak: Bölümden mezun olan öğrenciler, eğitim ve öğretim alanında kendilerinden istenen dilbilgisi, konuşma, yazma, dinleme, aktarma ve iletişim kurma becerilerinde gerekli bilgi ve donanıma sahip olurlar. Öğrendikleri yabancı dil ya da dilleri başkalarına öğretirken, amaçlarını, seçimlerini, uygun öğretim stratejilerini ve yöntemlerini aldıkları eğitim çerçevesinde bilirler, örneklendirme yaparlar ve konularına hâkimdirler. 

7. Dilbilim ve yazın alanlarında araştırmacı formasyonu kazandırmak: Mezunlar, Batı Dilleri ve Edebiyatlarıyla ilgili kariyerlerine hazırdırlar. Dilin kullanım ve işleyiş özeliklerini, sözcük ve anlam yapılarını tanırlar. Yazınsal alanda yorum ve değerlendirmelerde bulunurlar. Yazın, felsefe, siyaset ve toplumu ilgilendiren konulara eleştirel yaklaşmayı bilirler. Eleştirel düşünmeye ve yorum yapmaya önem verirler. Empati yeteneği gelişmiş ve evrensel değerleri özümsemiş kişiler olarak, konulara farklı açılardan bakabilirler. 

8. Alanında kendine güvenen ve yetkin bilim adamı yetiştirmek: Bir konuşmaya katılabilmek için gerekli beceri ve donanımlara sahiptirler. Başkalarının ortaya koyduğu farklı bakış açılarını dikkatli ve saygılı bir biçimde dinlerler, kendi değerlendirme ve sorularını başkalarının görüşlerine ilintileyerek açık bir biçimde yaparlar. Gerektiğinde kendilerinden istenen sunum ve gösterileri hazırlar, düzenler ve gerçekleştirirler. Kendilerinden bilimsel bir çalışma ya da araştırma istendiğinde yazılı ve sözlü sunum ya da varsayımlarını ortaya koyarlar. Yazınsal söylem ve metinleri analiz etmeyi, açıklamayı ve değerlendirmeyi bilirler.